Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu đơn

Thursday, 20 March 2014


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

I. PHẦN KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                      (Xem hướng dẫn
viết đơn trước khi khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
(Kê khai theo đúng tên địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp thay đổi thì ghi cả thông tin trước sau khi thay
đổi nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)
2.  Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1.  Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………;
2.3. Ngày cấp GCN  / / ………..
3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................
..................................................................................................................................................
4. Thửa đất thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu )
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: ………………..…….……;
- Tờ bản đồ số: ……………………....…;
- Diện tích: ……..…...…….................. m2
- …………………………….……………
- …………………………….……………
4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ………………..…….….;
- Tờ bản đồ số: ……………………....…;
- Diện tích: ……………...……............. m2
- …………………………….……………
- …………………………….……………
5. Nhà ở, công trình xây dựng khác thay đổi (nếu có)
(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp thay đổi)
5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Tên công trình: ……………….…………;
- Diện tích xây dựng: ............................. m2;
- ...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
5.2. Thông tin thay đổi:
- Tên công trình: …………………………;
- Diện tích xây dựng: ............................ m2;
- ....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
6. Rừng sản xuất rừng trồng thay đổi (nếu có)
(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp thay đổi)
6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
……………………………………………….;
……………………………………………….;
……………………………………………….;
6.2. Thông tin thay đổi:
……………………………………………….;
……………………………………………….;
……………………………………………….;


Mẫu giấy chứng nhận

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /GCN- … (3)….
…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN
…………..………………
  
............................................................ (2) ............................................. chứng nhận:
............................................................... (5) ...............................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................................................
....................................................................................................................................
............................................................... ....................................................................
............................................................... ./.


Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (6) A.xx (7) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.
(4) Địa danh
(5) Nội dung chứng nhận: xác định cụ thể người, sự việc, vấn đề được chứng nhận.
(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Thủ tục và mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu,trợ cấp BHXH

Sunday, 9 March 2014

Thủ tục và mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu,trợ cấp BHXH

Thủ tục và mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu,trợ cấp BHXH
Thủ tục và mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu,trợ cấp BHXH


 
Copyright © 2011. Tổng hợp mẫu đơn
Blog chuyên tổng hợp và chia sẻ những mẫu đơn chuẩn và mới nhất.